نوسراوە هاتوەکان

لە بۆشایی تەنیشت وشەی Search ژمارەی نوسراوەکەت بنوسە

لە دەرکەوتنی هەر ئەنجامێك ، بزانە کە وەڵامی نوسراوەکەت لە وەزارەتی پەروەدەوە هاتۆتەوە

wdt_ID ژمارەی نوسراوی هاتو بابەت بەرواری نوسراوی هاتوو ژ. هاوپێچ ژمارەی پۆست نوسراوی ئاماژە بەرواری هاتنی پۆست
2157 998 طشتاندن 21/1/2018 2 ثؤستى 6 210 24/01/2018
2158 997 كشتاندن 21/1/2018 3 ثؤستى 6 180 24/01/2018
2159 995 ئامادةبووني نويَنةري ياسايي 21/1/2018 9 ثؤستى 6 465 24/01/2018
2160 981 طشتاندن 21/1/2018 6 ثؤستى 6 183 24/01/2018
2161 980 طشتاندن 21/1/2018 1 ثؤستى 6 24/01/2018
2162 1002 رةزامةندي 21/1/2018 0 ثؤستى 6 769 24/01/2018
2163 980 طشتاندن 21/1/2018 1 ثؤستى 6 23 24/01/2018
2164 970 توماركردني بايومةتري 21/1/2018 1 ثؤستى 6 5057 24/01/2018
2165 1014 فةرمانى وةزارى 21/1/2018 0 ثؤستى 6 718 24/01/2018
2166 989 فةرمانى وةزارى 21/1/2018 0 ثؤستى 6 31795-7170 24/01/2018